Home > Plan > Thematische fiches > Polarisering radicalisering

2. Polarisering en radicalisering

De radicale en antidemocratische tendensen in de samenleving kunnen leiden tot geweld en in hun meest extreme uitdrukkingsvorm tot terrorisme. De preventie van deze tendensen is van essentieel belang voor de veiligheid (en het veiligheidsgevoel) van de burger. Er moeten verscheidene actoren met verschillende middelen en perspectieven bij betrokken worden.

Deze radicale tendensen worden verergerd of op gang gebracht door polarisering,een emotionele en sociale dynamiek. Polarisering wordt gedefinieerd als “de verscherping van tegenstellingen tussen [nvdr: personen of] groepen in de samenleving die resulteert of kan resulteren in (een toename van) spanningen tussen deze [nvdr: personen of] groepen en in risico’s voor de sociale veiligheid.” Net als een systeem van communicerende vaten kan polarisering ook gestimuleerd of gevoed worden door entiteiten die radicale ideeën verspreiden.

Een bredere sociologische definitie van radicalisering is “een proces waarbij een individu of een groep overgaat tot een gewelddadige vorm van actie die rechtstreeks samenhangt met een politiek, maatschappelijk of religieus extremistische ideologie, die ingaat tegen de gevestigde orde op politiek, maatschappelijk of cultureel gebied”. Overeenkomstig deze definitie vormen de bevordering van geweld of het gebruik ervan een gevaar voor de democratische rechtsorde en ook een belangrijke veiligheidskwestie.

Het Gewest interpreteert deze definitie van radicalisering tegen het licht van de Brusselse situatie, waarin radicalisering verschillende vormen aanneemt (extreem rechts, extreem links, religieus…). De terroristische aanslagen van maart 2016 geven immers slechts een deel weer van deze paroxistische realiteit.

Radicalisering en polarisering zijn bovendien grensoverschrijdende fenomenen, die de gewestelijke en zelfs de nationale werkingssfeer ver overstijgen en daarom een toegenomen coördinatie vereisen tussen de verschillende partners die actief zijn in de strijd en de preventie van deze fenomenen. Radicalisme en jihadisme vinden in het Brusselse gewest weerklank. Het gaat om een lokale uiting van een internationaal fenomeen.