Home > Plan > Thematische fiches > Aantasting van de integriteit van personen

1. Aantasting van de integriteit van personen

Aantasting van de menselijke integriteit gaat over geweld in al zijn vormen. 

De Raad van Europa definieert geweld als: “iedere daad of nalatigheid gepleegd door een persoon (of een groep) als hij schade berokkent aan het leven, aan de lichamelijke of fysieke integriteit of aan de vrijheid van een persoon (of van een groep) of de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid ernstig in gevaar brengt en/of zijn financiële zekerheid benadeelt”.

Het geweld kan zich voltrekken in de privésfeer of in de openbare ruimte. Het kan verbaal, psychologisch, lichamelijk of seksueel van aard zijn. Het geweld kan zich manifesteren in woorden, gedragingen, handelingen of bewegingen.

Het Strafwetboek stelt de meeste misdrijven tegen personen strafbaar in “Titel VIII - Misdaden en wanbedrijven tegen personen”. De tenlasteleggingen zijn met name het opzettelijk doden en het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke behandeling, onterende behandeling en schuldig verzuim. In “Titel VII - Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid” stelt het Strafwetboek naast verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, ook voyeurisme en een gedwongen huwelijk strafbaar.

Het Sociaal Strafwetboek bestraft inbreuken tegen de persoon van de werknemer via de psychosociale risico’s op het werk, waaronder geweld en pesterijen en ongewenst seksueel gedrag en aantasting van het privéleven.

De algemene politiereglementen, die worden goedgekeurd door de gemeenten, bevatten ook regels met betrekking tot de eerbiediging van personen, waarvan de overtreding kan leiden tot een gemengde inbreuk als het feit ook strafbaar is gesteld in het Strafwetboek. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren daardoor overtredingen behandelen als handtastelijkheden of licht geweld.

De wetgeving ter bestrijding van racisme en discriminatie, ook op seksueel vlak, voorziet ten slotte in specifieke misdrijven die verschillende materies, onder andere van het Strafwetboek, overkoepelen, door de straf te verzwaren in geval van een verwerpelijke drijfveer/beweegreden21. Deze strafverzwaring is ingevoerd voor aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, doodslag, het opzettelijk doden, niet doodslag genoemd, het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, het verzuim hulp te verlenen aan iemand die in gevaar verkeert, aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaarheid van de woning, gepleegd door bijzondere personen, belaging, aanranding van de eer of de goede naam van personen.