Home > Brussels–prevention security bps

Brussels–Prevention & Security (BPS)

Bij de zesde staatshervorming is de veiligheidsarchitectuur van het Brussels Gewest grondig hertekend. De hervorming raakt niet aan bevoegdheden en voorrechten van de verschillende beleidsniveaus (federaal / lokaal) maar heeft als voornaamste gevolg dat het Brussels Gewest zware verantwoordelijkheden toegewezen krijgt inzake preventie en veiligheid. 

Voor de concrete uitvoering van deze opdrachten heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) in het leven te roepen : Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) is opgericht bij ordonnantie van 28 mei 2015 (bekendmaking in het BS  10.06.2015).

Op gewestelijk niveau beoogt de oprichting van BPV de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal beheer van de veiligheid in Brussel en de uitbouw van een gewestelijk veiligheidsbeleid dat zijn grondslag vindt in gedecentreerde federale bevoegdheden en federale bevoegdheden tegelijk.

BPV vervult een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op schaal van het Gewest : de instelling zorgt voor samenhang en complementariteit door hen samen te brengen binnen werkgebieden als civiel crisisbeheer (politiezones en civiele veiligheidsdiensten), ondersteuning van de politieopleiding (Actiris, VDAB, Bruxelles formation) en videobescherming (politiezones, MIVB, Mobiris, CIBG).

De werking van de instelling omhelst zowel preventie als de aanpak van de meest uiteenlopende veiligheidskwesties die verband houden met ruimtelijke ordening, mobiliteit of andere beleidsgebieden en een weerslag hebben op de veiligheid en op het veiligheidsgevoel in het Brussels Gewest.

BPV staat onder het rechtstreeks gezag van de Minister-President. Het dagelijks beheer wordt verzorgd door een leidend ambtenaar en een adjunct-leidend ambtenaar, aangesteld door de Regering. Dit zijn mandaathouders die ondersteuning moeten bieden aan de overheid van de instelling en haar beslissingen uitvoeren.

De hervorming leidt er eveneens toe dat de gouverneursfunctie wordt vervangen door een «Hoge ambtenaar». Deze oefent krachtens de wet en de verordenende teksten van de Gewestregering opdrachten van de Agglomeratie uit inzake civiele veiligheid en noodplanning en vervult opdrachten toevertrouwd door de Minister-President. De uitoefening van deze bevoegdheden is daarmee zeer specifiek en verschilt van de andere gewesten van het land. Concreet organiseert en coördineert de Hoge Ambtenaar in nauwe samenwerking met de hulp- en interventiediensten de samenstelling van de noodplannen, die voorzien in specifieke actiefiches voor elke situatie, de voorbereiding van oefeningen waarbij de verschillende actoren hun maatregelen testen en automatismen verfijnen, of nog de uitwerking van preventiemaatregelen tijdens grote evenementen. In noodsituaties is de Hoge Ambtenaar de verantwoordelijke overheid voor de coördinatie van noodoperaties en vervult hij of zij een vooraanstaande rol in de crisisbeheersing.

Als instelling waarin heel het betrokken beleid is samengebracht, staat Brussel Preventie & Veiligheid in voor het opstellen van het Globaal veiligheids- en Preventieplan (GVPP), verzorgt het de coördinatie van de uitvoering hiervan en rapporteert het de uitgevoerde maatregelen aan de bevoegde overheid.