Home > Plan > Thematische fiches > Georganiseerde criminaliteit goederensmokkel

9. Georganiseerde criminaliteit en goederensmokkel

Eigendomsdelicten kunnen worden gepleegd door al dan niet rondtrekkende georganiseerde groepen met het oog op het systematisch plegen van diefstal en diverse inbreuken, met name inbraken aan de lopende band. Hetzelfde geldt voor wapenhandel of heling. Het betreft dus misdrijven waarbij de handelswijze en het georganiseerde karakter van de daders doorwegen in de definitie ervan.

De internationale omvang van de georganiseerde misdaad verplicht ons rekening te houden met de samenwerking van politiediensten en gerechtelijke diensten over de Belgische landgrenzen heen om in het bijzonder een ontradend beleid te voeren op het vlak van eigendomsdelicten, door de nadruk te leggen op woninginbraken gepleegd door dadergroepen en de identificatie van de wapens die worden gebruikt om dergelijke feiten te plegen.

Onder een al dan niet rondtrekkende georganiseerde groep verstaat dit plan, net als het Nationaal Veiligheidsplan een vereniging van misdadigers die systematisch woninginbraken, of inbraken in bedrijven en handelszaken, waaronder ramkraken, ladingdiefstallen, metaaldiefstallen of diefstal van werf(voer)tuigen pleegt en waarvan de leden een buitenlandse dadergroep of een sedentaire dadergroep in

België uitmaken, opereren of aangestuurd worden vanuit het buitenland, of vanuit de grote agglomeraties in België, en die een belangrijk aantal feiten op een groot gedeelte van het grondgebied plegen, en waarbij mogelijks gebruik wordt gemaakt van minderjarigen.

Onder illegale wapentrafiek wordt verstaan “het vervaardigen, wijzigen, herstellen, te koop aanbieden, verkopen, overdragen, vervoeren, opslaan, voorhanden hebben, dragen, ter beschikking stellen, doorvoeren, invoeren en uitvoeren van vuurwapens, hun hulpstukken, onderdelen, en munitie, evenals de ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmee geladen tuigen. De regelgeving inzake de internationale wapenhandel is in essentie een gewestelijke bevoegdheid.”.