Home > Plan > Thematische fiches > Crisisbeheer veerkracht

10. Crisisbeheer en veerkracht

Het Brussels Gewest wil in zijn veiligheidsbeleid het concept van veerkracht ontwikkelen als grondbeginsel om een inclusieve en open samenleving te handhaven die geworteld is in de rijkdom en de dynamiek van haar diversiteit. Hoewel de term veerkracht in zeer veel domeinen wordt gebruikt, kunnen we in dit kader de volgende definitie weerhouden:

“Het vermogen van individuen, gemeenschappen, organisaties of landen die zijn blootgesteld aan rampen en crisissen en onderliggende kwetsbaarheidsfactoren om:

  • Te anticiperen op,
  • De impact te verminderen van,
  • Het hoofd te bieden aan
  • En zich te herstellen van de effecten van tegenslag zonder het ontwikkelingspotentieel op lange termijn in het gedrang te brengen”.

Het vermogen, scharnierconcept van deze optiek, is “is functie van een geheel van menselijke, psychologische, sociale, financiële, materiële, natuurlijke of politieke middelen. Elk individu of elke gemeenschap beschikt over een zeker kapitaal van middelen. Het doel om de veerkracht te versterken, bestaat erin dit kapitaal te ontwikkelen om zo het vermogen om tegenslag te boven te komen te optimaliseren”.

De deelnemende partijen in dit plan verbinden zich ertoe het kapitaal aan middelen van ons Gewest in zijn geheel ten opzichte van noodsituaties85 te versterken door weldoordachte acties die zowel op globaal als op lokaal niveau in complementariteit doordacht zijn om de voorwaarden van het samenleven en de continuïteit van het sociale, culturele en economische leven te bevorderen.