Home > Plan > Inleiding

Inleiding

Dit document is het eerste gewestelijke preventie- en veiligheidsplan. Het plan werd opgesteld omdat de Zesde Staatshervorming nieuwe bevoegdheden inzake veiligheid heeft toegekend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het federale regeerakkoord van 1 december 2011 sprak in het hoofdstuk over de "intra-Brusselse vereenvoudiging" al van een Globaal Gewestelijk Veiligheidsplan als instrument om de toepassing van een geïntegreerd stedelijk veiligheidsbeleid mogelijk te maken. Nadat het ambt van gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2014 werd afgeschaft, zijn er nu twee gewestelijke autoriteiten belast met bevoegdheden in deze materie:

  • De Brusselse Minister-President zal "de bevoegdheden uitoefenen voor de ordehandhaving".
  • De Hoge Ambtenaar is bevoegd "voor de taken van de Gouverneur in verband met de burgerlijke veiligheid en voor de uitwerking van plannen voor noodtoestanden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

Na de Zesde Staatshervorming heeft de Brusselse agglomeratie onder andere de volgende nieuwe taken:

  • De coördinatie van de veiligheidsbeleidslijnen, met inbegrip van de monitoring en de registratie van de criminaliteit;
  • De coördinatie van de preventiebeleidslijnen;
  • De uitwerking van een gewestelijk veiligheidsplan.

Het Brusselse regeerakkoord 2014-2019 kondigt aan dat de Regering van plan is een "autonome gewestelijke veiligheids- en preventiedienst in het leven te roepen, die rechtstreeks afhangt van de Minister-President" om dit plan uit te werken. Zo komt het dat Brussel Preventie & Veiligheid (BPV), een instelling van openbaar nut die centraal instaat voor het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de taak krijgt om het eerste gewestelijke veiligheidsplan op te stellen.

De Zesde Staatshervorming voorziet niet alleen in de uitwerking van dit plan, maar ook in de samenstelling van een gewestelijke veiligheidsraad: "Daartoe roept het bevoegde orgaan van de agglomeratie een gewestelijke veiligheidsraad samen, die bestaat uit het parket van Brussel, de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie, de voorzitters van de politiecolleges en de korpschefs van de politiezones van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad".

Het Gewest werkt ook mee aan de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, met inbegrip van het opsporings- en vervolgingsbeleid, ingevolge het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, dat voorziet in deelname van de deelstaten aan de vergaderingen van het college van procureurs-generaal, om "de samenhang van het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid te verbeteren door de deelstaten, wat betreft de materies die onder hun bevoegdheid vallen, veel nauwer te betrekken bij dat beleid"