Home > Nieuws > Globaal veiligheids preventieplan gvpp voor brussels hoofdstedelijk gewest – ontbrekende

Globaal veiligheids- en preventieplan (GVPP) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – de ontbrekende schakel in de veiligheid?

De Brusselse regering keurde op 2 februari 2017 het globaal veiligheids- en preventieplan (GVPP) goed. Het sluit aan bij de nieuwe bevoegdheden die het Gewest verworven heeft sinds de zesde staatshervorming.

Bericht op de website van Brulocalis.

Op basis van de vaststelling dat de institutionele architectuur in Brussel complex geworden is sinds de voorbije staatshervormingen, kreeg het Gewest een bevoegdheid in verband met veiligheid. De grote versnippering van de bevoegdheden zette in een aantal gevallen de efficiëntie en de coherentie van het stedelijk beleid op de helling. De zesde staatshervorming diende verbeteringen door te voeren, zodat een aantal taken en bevoegdheden homogener en optimaler uitgeoefend zouden worden voor de burgers.

Zo werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de pijler voor de observatie en de coördinatie van de veiligheid en de preventie op haar grondgebied.

Het federaal regeerakkoord van 1 december 2011 beschreef het globaal veiligheidsplan, in het hoofdstuk over de intra-Brusselse vereenvoudiging, als een instrument dat de uitvoering van een geïntegreerd stedelijk veiligheidsbeleid mogelijk moet maken.

Zonder al te ver in detail te gaan over het nieuwe plan en de band met andere gewestelijke plannen betreffende veiligheid en preventie, zoals het Brussels Preventie- en Nabijheidsplan (BPNP) of het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), aangezien wij het later nog grondiger zullen analyseren, vestigen wij de aandacht op de volgende essentiële elementen:

 • Het GVPP slaat op de periode van 2017 tot 2020.
 • Het GVPP ligt tussen het Nationaal Veiligheidsplan (NVP), dat op zijn beurt afhangt van de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV).
 • Het GVPP zal dienen als strategisch referentiekader voor de verschillende zonale en lokale plannen.
 • Het GVPP behelst 5 transversale doelstellingen:
  • Vooraf een beeld van de fenomenen verkrijgen.
  • Beantwoorden aan de nood aan vorming van degenen die dagelijks ijveren voor de vrijwaring van de veiligheid.
  • Een integrale aanpak van de veiligheid uitwerken.
  • De aanpak toespitsen op de burger, met specifieke aandacht voor communicatie en sensibilisering.
  • De begeleiding van slachtoffers en daders verbeteren.

Het GVPP bevat 10 thema's

 1. Schending van de integriteit van de persoon
 2. Polarisatie en radicalisering
 3. Drugs en verslavende middelen
 4. Mensensmokkel en mensenhandel
 5. Schending van goederen
 6. Mobiliteit en verkeersveiligheid
 7. Leefmilieu en overlast
 8. Financiële en cybercriminaliteit
 9. Georganiseerde criminaliteit en handel in frauduleuze goederen
 10. Crisisbeheer en resiliëntie

In het kader van de uitwerking van deze thema's voorziet het GVPP in de oprichting van een gewestelijk communicatie- en crisiscentrum en een gewestelijke school voor veiligheidsberoepen.

Na de aanslagen in Parijs en Brussel maakten wij in Nieuwsbrief een analyse van de voornaamste organen en maatregelen in de strijd tegen radicalisering op de verschillende overheidsniveaus van ons land. Uit de analyse bleek – als dat nog nodig was – dat het moeilijk is een zo ernstig verschijnsel als radicalisering doeltreffend aan te pakken gezien ons complex institutioneel landschap.

In de geest van de zesde staatshervorming zou het GVPP op het Brusselse grondgebied het element moeten worden dat de verschillende actoren in veiligheid verbindt door de harmonisering van de maatregelen en aanbevelingen uit de verschillende plannen die reeds van toepassing zijn op andere institutionele niveaus. Het GVPP wil een transversale visie bieden op de aanpak van de veiligheid. Het tracht een globaal strategisch kader vast te leggen voor alle actoren.

Wij zijn bijzonder verheugd over de komst van deze katalysator inzake veiligheid en durven – ondanks de complexiteit van de rol die het moet spelen – dat het zijn beloften zal waarmaken. Door dit plan, maar ook door de oprichting van Brussel Preventie & Veiligheid en de benoeming van de hoge functionaris, stellen wij vast dat het Gewest werkelijk zijn verantwoordelijkheid opneemt op het vlak van veiligheid en preventie.

Nu moet het federaal niveau nog hetzelfde doen, wat het spreekt voor zich dat voor de uitvoering van dit plan ook een aanpassing van de middelen voor de gemeenten noodzakelijk is.