Home > Disclaimer

Disclaimer

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Voorwerp van de disclaimer

Deze disclaimer bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door www.veiligheid-securite.brussel respecteert uw privacy en wij willen u graag informeren over hoe wij uw gegevens gebruiken. Als u na het lezen van deze disclaimer nog vragen zou hebben kan u die stellen via ons contactformulier.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via www.veiligheid-securite.brussel, tenzij u ons deze zelf bezorgde, door een formulier in te vullen bv. Wij verzamelen wel algemene informatie over bezoeken, bezoekduur, frequentie, … en dit met het oog op analyse en verbetering van www.veiligheid-securite.brussel.
www.veiligheid-securite.brussel deelt deze informatie niet met derden tenzij wettelijke of gerechtelijke omstandigheden hem hiertoe verplichten. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over het recht om inzage te krijgen in gegevens die door www.veiligheid-securite.brussel worden verzameld en deze te corrigeren of verwijderen. Om deze rechten uit te oefenen, vragen wij u een ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres te sturen.
Gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies op deze website. De cookies dienen enkel om deze website (beter) te laten werken. Wij delen geen persoonlijke gegevens met derde partijen. Verder heeft u de mogelijkheid uw browser zo te configureren dat hij u waarschuwt als er nieuwe cookies worden aangemaakt, of de aanmaak ervan tegen houdt.

Links

www.veiligheid-securite.brussel bevat links naar andere websites. www.veiligheid-securite.brussel is niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. www.veiligheid-securite.brussel is ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door foutieve informatie op websites waar

Beveiliging

Wij willen u erop wijzen dat we alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen. Als er via derde partijen schade aan uw privacy wordt toegebracht kunnen wij hier niet voor verantwoordelijk zijn.

Auteursrecht en copyright

Alle inhoud van www.veiligheid-securite.brussel resoneert onder de bescherming van de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994. De reproductie ervan is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van www.veiligheid-securite.brussel.

Verantwoordelijkheid

www.veiligheid-securite.brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website. www.veiligheid-securite.brussel is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het voorzien en interpreteren van informatie.

Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Wijzigingen aan deze overeenkomst

www.veiligheid-securite.brussel kan deze gebruikersovereenkomst op elk moment eenzijdig wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal gepubliceerd worden op www.veiligheid-securite.brussel en van kracht worden 30 dagen na publicatie op www.veiligheid-securite.brussel.