Welkom

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 2 februari 2017 het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) goedgekeurd. Dat strategische document omschrijft een preventie- en veiligheidskader voor Brussel, dat gebaseerd is op een actuele, ambitieuze en vernieuwende visie. Het sluit aan bij de nieuwe bevoegdheden die het Gewest verworven heeft bij de hertekening van het institutioneel landschap.

Het plan vormt de grondslag voor een nieuwe veiligheidsaanpak in ons Gewest. Zo bevat het een hele reeks maatregelen die elkaar aanvullen. Daarenboven regelt het een complementair en overkoepelend optreden van de verschillende hoofdrolspelers.

Het GVPP legt een algemeen strategisch referentiekader vast voor de periode 2017-2020. Het gaat vooraf aan de goedkeuring van de zonale veiligheidsplannen (ZVP) en houdt rekening met het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) en de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV). Bovendien bevat het maatregelen die al deel uitmaken van sommige zonale plannen en dus nu in voege treden in een ruimer gebied. Ook de zes politiezones zijn dus betrokken bij het proces. Zij moeten hun ZVP's inpassen in het voorgelegde algemene kader.